Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: wtorek, 14 Kwiecień, 2020 - 11:35

Decyzją MEN została przedłużona do dnia 26 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Opublikowano: czwartek, 9 Kwiecień, 2020 - 11:17

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia!

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego

w gronie najbliższych osób

przesyłają

 

Dyrekcja oraz Pracownicy

Szkoły Podstawowej

im. Jana Jarczaka

w Gaszynie

 

Opublikowano: czwartek, 26 Marzec, 2020 - 14:04

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

               Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w GASZYNIE

                                              z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć

 w  szkole oraz    obowiązków nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli do realizacji programów nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie od dnia 25.03.2020 r. do odwołania, w formie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem platform edukacyjnych Synergia Librus, e- podręcznik, strona internetowa szkoły, media społecznościowe, Google Drive.

Nauczyciele pracujący z wykorzystaniem innych platform edukacyjnych zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły na adres spgaszyn@op.pl.

Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystują dotychczasowe wybrane przez siebie formy i elektroniczne kanały: komunikatory internetowe, sms, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna.

§ 2.

Plan zajęć lekcyjnych pozostaje niezmieniony, natomiast czas lekcji może być ograniczony do 30 minut. Nauczyciel może blokować treści z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych, jeżeli pozwala na to zakres materiału podczas jednej lekcji /wpis w dwóch lub więcej jednostkach/. Prowadzenie lekcji obejmuje także przekazywanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania a także indywidualnej pracy z uczniem.

§ 3.

Kontrola realizacji zdalnego nauczania:

1) Wpisy w DE Librus tematu lekcji zgodnie z obowiązującym planem lekcji (lekcja może trwać od 30 do 45 minut)

2) Obecność uzupełniana w danym dniu, ale zmiany można nanosić w ciągu 1 tygodnia z uwagi na możliwe trudności techniczne udziału w lekcji zdalnej ze strony uczniów.

3) Pozostałe czynności nauczyciele zapisują w dodatkowych godzinach nauczyciela – zdalne nauczanie /w tym także czynności wykonywane z polecenia dyrektora szkoły i inne, które mają wpływ na funkcjonowanie i organizację szkoły/.

 

4) Zadania domowe są udostępniane przez zapis w materiałach zamieszczanych na stronie szkoły -zakładka Zdalne Lekcje lub zapisy w dzienniku elektronicznym. Informację zwrotną nauczyciele otrzymują poprzez email, DE Librus, Google Drive.

5) Ocenianie uczniów zostaje rozszerzone w kategoriach dodanych przez administratora szkoły- kategorie z rozszerzeniem „zdalne”, a także w dotychczasowych kategoriach zgodnie z PSO, jeżeli jest to możliwe w nauczaniu zdalnym /np. kategorie praca pisemna, zadanie/

6) Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne uzupełniają w DE moduł Dodatkowe godziny nauczycieli- Rewalidacja i w opisie dokonują zapisu prowadzonych czynności.

7) W realizacji ćwiczeń wychowania fizycznego nauczyciele podają zakres do wykonania samodzielnie przez ucznia, monitorują to i sprawdzają w formie przyjętej przez Zespół nauczycieli w-f .

8) Zajęcia praktyczne w formie zdalnej koncentrują się na wykonywaniu zadań możliwych w formie pokazowej /analiza filmów demonstracyjnych, wypełnianie arkuszy CKE oraz zadań/.

9) Wszystkie modyfikacje w programach nauczania powinny zostać naniesione w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1) Wychowawcy zostają zobowiązani do kontaktu z rodzicami w celu uzyskania informacji o możliwościach udziału ucznia w nauczaniu zdalnym. W przypadku przekazywania przez Rodziców informacji mających wpływ na ograniczony udział ucznia w nauczaniu zdalnym, informują o tym poszczególnych nauczycieli uczących w klasie .

2) Każdy kontakt z Rodzicami powinien być odnotowany w DE przez wychowawcę, nawet jeśli był on poza modułem wiadomości DE /np. tel., sms czy inna przyjęta przez wychowawcę forma komunikacji z Rodzicami/.

3) Wychowawcy monitorują udział uczniów w nauczaniu zdalnym.

§ 5.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana we wtorek i piątek przez:

 

1. Pedagoga szkolnego w godzinach: wtorek 12-14 oraz piątek w godzinach 11- 12.30.

Uczniowie i Rodzice mogą kontaktować się telefonicznie, elektronicznie za pomocą DE, a także poprzez komunikatory wskazane przez psychologa/pedagogów.

W sytuacjach wyższej konieczności kontakt telefoniczny także poza wyznaczonymi godzinami:

Pedagog: 605520454

§ 6.

Zobowiązuję nauczycieli informatyki do poinformowania wszystkich uczniów oraz Rodziców poprzez wysłanie wiadomości w DE o możliwości udzielania indywidualnych porad dla uczniów w zakresie obsługi platform edukacyjnych i nauczania zdalnego. Wszystkie czynności nauczycieli w tym zakresie powinny być odnotowane w module Czynności dodatkowe nauczyciela w DE.

§ 7.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do odbierania wiadomości z adresu spgaszyn@op.pl w celu przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach rady pedagogicznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie

 

Mgr Jolanta Ustyniak

Załącznik nr 1: Wniosek nauczyciela do wprowadzenia zmian w programie nauczania.

Opublikowano: czwartek, 19 Marzec, 2020 - 00:23

Minister Edukacji, jak i Minister Zdrowia bezwzględnie zalecają pozostanie uczniów w domach. Celem zamknięcia szkół nie jest zapewnienie uczniom ferii i możliwości spotykania się. Wręcz przeciwnie, szkoły zostały zamknięte, aby właśnie obniżyć możliwość kontaktowania się uczniów. Stąd zalecenie, aby RODZICE ograniczyli aktywność uczniów poza domem do niezbędnego minimum. Ponadto dzieci nie powinny kontaktować się z osobami starszymi, gdyż jak informuje Minister Zdrowia, osoby starsze znacznie ciężej przechodzą zakażenie koronawirusem.

Pamiętajcie o powodach, dla których zamknięto wszystkie polskie placówki edukacyjne. To nie są ferie.
Obowiązuje czas kwarantanny. Bardzo ważne jest ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi. Ostrożność jest konieczna. W końcu chodzi o Wasze zdrowie!

Odrabiajcie lekcje nadesłane przez nauczycieli. Utrwalajcie materiał z przedmiotów egzaminacyjnych!
Wyśpijcie się porządnie, obejrzyjcie zaległe filmy, na które nie mieliście wcześniej czasu, przeczytajcie zakurzone książki,  które marzą o tym, by ktoś po nie sięgnął, malujcie, śpiewajcie. Spędzajcie miło czas, ale zostańcie w domu.

To od Was i Waszej powagi zależy zdrowie i życie wielu ludzi: zdrowie i życie Wasze, Waszych rodziców, rodzeństwa i dziadków.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, uszanujcie decyzję i nie lekceważcie tej sytuacji. Im więcej ostrożności i szacunku do podjętych działań, tym bardziej jesteśmy bezpieczni.

Opublikowano: wtorek, 17 Marzec, 2020 - 00:38

https://sites.google.com/site/spgaszynzdalnelekcje/home Zasoby będą systematycznie uzupełniane. Uczniowie mają każdego dnia korzystać z materiałów zamieszczonych przez nauczycieli zgodnie ze swoim planem lekcji. 

Opublikowano: poniedziałek, 16 Marzec, 2020 - 09:29

Na stronie gov.pl znajdują się propozycje dla uczniów ze wszystkich klas szkoły podstawowej, ale i młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Zgodne z podstawą programową. https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje. Zachęcamy do korzystania z oferty. 

Opublikowano: niedziela, 15 Marzec, 2020 - 11:59

Opublikowano: sobota, 14 Marzec, 2020 - 08:20

Rodzicu, zachęcaj dzieci do samodzielnej nauki w domu! Materiały dla uczniów do samokształcenia, powtarzania, rozwijania zainteresowań rekomendowane przez nauczycieli:

https://www.eduelo.pl/

https://epodreczniki.pl/

https://abc.tvp.pl/ 8.00-13.00; programy edukacyjne

TVP KULTURA 13.00-17.00, m.in. adaptacje lektur

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

JĘZYK POLSKI

https://www.youtube.com/channel/UCJYqyi1HrPZ0B8X0R_xbJew/videos 

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/jezyk-polski

https://lektury.gov.pl/

MATEMATYKA

https://www.matzoo.pl/

https://www.facebook.com/events/2921056361270986/?event_time_id=2921056367937652

https://szaloneliczby.pl/

https://pistacja.tv/

http://www.math.edu.pl/

JĘZYK ANGIELSKI

https://pl.duolingo.com/?fbclid=IwAR3NxfxB3ogp2YwXKdAfyCDKVcZY7Zo_JQsyzZlqKgGFST60BwXRYsvxkzg

https://engly.pl/?fbclid=IwAR12afX6DqIeUNoKWscb2pLOcS8JDSJBCJdK-85dwdZkJJlcRwYrvr7n-HI

HISTORIA

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/historia

https://przystanekhistoria.pl/

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

WOS

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/wiedza-o-spo%C5%82eczenstwie

BIOLOGIA

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/biologia

GEOGRAFIA

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/geografia

FIZYKA

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/fizyka

CHEMIA

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/chemia

Opublikowano: środa, 11 Marzec, 2020 - 18:15

Wykaz lektur do przeczytania przez uczniów w ciągu najbliższych kilku dni:

Klasa V

Dahl Roald „Matylda”

Bolesław Prus „Katarynka”

Kl. VI

John Ronald Reuel Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem”

Kl. VII

Aleksander Fredro „Zemsta”

Kl. VIII

Stefan Żeromski „Syzyfowe prace”

Opublikowano: środa, 11 Marzec, 2020 - 16:16

Na platformie epodreczniki.pl  Ministerstwo Edukacji Narodowej  udostępnia e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

https://epodreczniki.pl/a/e-materialy---filmy/Dqd2DJVzs

Strony