Jesteś tutaj

Strona główna

Możemy się różnić - musimy mieć równe szanse

  Człowiek - najlepsza inwestycja

W Szkole Podstawowej w Gaszynie im. Jana Jarczaka jest realizowany program edukacyjny pt.  

„Możemy się różnić - musimy mieć równe szanse”  

Jest to program współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności. W ramach tego programu wybrani uczniowie naszej szkoły uczestniczą w dodatkowych zajęciach z języka polskiego i matematyki, a także udzielana jest pomoc logopedyczna. Do realizacji tego projektu szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne o wartości 30 tyś zł.

W ramach projektu w szkole prowadzone są ;


Zajęcia logopedyczne – celem zajęć jest korekcja wad i zaburzeń mowy oraz rozwój kompetencji językowych przez ćwiczenia fonetyczne, leksykalne usprawniające układ oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny. Obejmują ćwiczenia logopedyczne, oddechowe usprawniające motorykę i kinestezję narządów mowy. Uczniowie poznają mechaniczne układania narządów artykulacyjnych za pomocą szpatułek, odczytują mowę z ruchu ust. Do usprawniania aparatu artykulacyjnego niwelowania wad wymowy wykorzystywane są pomoce dydaktyczne dostarczone do szkoły w ramach realizacji projektu.


Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu – celem zajęć jest korygowanie percepcji słuchowej i wzrokowej, usprawnienie funkcji grafomotorycznych. Obejmują ćwiczenia usprawniające czytanie tekstu ze zrozumieniem, odwzorowanie, modyfikowanie i tworzenie tekstu. Na zajęciach uczniowie doskonalą funkcje psychopercepcyjne, sprawność aparatu artykulacyjnego, procesów poznawczych, głównie myślenia i zapamiętywania a także procesów emocjonalno- motywacyjnych. Indywidualna praca z uczniem wspomagana jest poprzez wykorzystanie pomocy dydaktycznych uzyskanych w okresie realizacji projektu. Dzięki nim uczniowie doskonalą percepcje wzrokową i sprawność manualną, doskonalą technikę czytania ze zrozumieniem, wzbogacają zasób słownictwa, składają litery, sylaby i głoski w wyrazy. W swobodnych wypowiedziach uczą się rozwijać własna wyobraznię , wzbogacają zasób słownictwa.


Zajęcia dla dzieci z trudnościami w przyswajaniu treści matematycznych – celem zajęć jest usprawnienie percepcji treści matematycznych. Obejmują rachunek pamięciowy w zakresie czterech działań, kształcenie poprawnego ich zapisu oraz kształcenie rozumowania przyczynowo-skutkowego. Na zajęciach uczniowie; przeliczają i zapisują cyfry w ciągu w zakresie 10,rozpoznaja i nazywają figury geometryczne, odczytują godziny na zegarze. Uczniowie wykorzystując pomoce dydaktyczne dostarczone w ramach realizacji projektu doskonale się uczą bawiąc, motywują się wzajemnie, podnoszą własne poczucie wartości , stosując przy tym logiczne i przestrzenne myślenie. Podczas zabaw liczą , utrwalają obraz graficzny cyfr, orientacje na płaszczyźnie, kształtują spostrzegawczość, operacyjne myślenia. Dzięki tym zajęciom oraz tak bogatym zapleczem w środki dydaktyczne uczniowie mają możliwość wyrównywania szans w nauce oraz osiąganie sukcesu na miarę swoich możliwości.