Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: piątek, 15 Maj, 2020 - 14:24

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Opublikowano: czwartek, 14 Maj, 2020 - 17:51

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opublikowano: niedziela, 10 Maj, 2020 - 10:05

Zarządzenie Nr   4/2020
z dnia 5 maja 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Oddziale  Przedszkolnym w  Szkole Podstawowej im Jana Jarczaka w Gaszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Na podstawie:
§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zgody organu prowadzącego
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                                                 § 1.
Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie w okresie od 6 maja 2020 r do 24 maja 2020 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne.
 
                                                                                   § 2.
  1. Zawieszenie, o którym mowa w § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie
  2. W okresie wskazanym w § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane przez Przedszkole w formie kształcenia na odległość.
 
                                                                                   § 3.
  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Oddziału Przedszkolnego.
  2. Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu pracownikom Oddziału Przedszkolnego oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy użyciu środków komunikacji na odległość (poczty e-mail).
 
                                                                                   § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania- 5 maja 2020r.
 
Dyrektor Szkoły
 

Opublikowano: sobota, 25 Kwiecień, 2020 - 18:14

Opublikowano: piątek, 24 Kwiecień, 2020 - 13:30

Decyzją MEN została przedłużona do dnia 24 maja 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Opublikowano: piątek, 24 Kwiecień, 2020 - 10:11

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Jeżeli czujecie się osamotnieni, chcecie porozmawiać lub zasięgnąć porady, JESTEM DO WASZEJ DYSPOZYCJI. Dyżury pedagoga są opisane na stronie szkoły w zakładce PEDAGOG. Zachęcam do kontaktu. Angelika Perdek-Chabinowska

Opublikowano: środa, 15 Kwiecień, 2020 - 18:33

Czas naszych dzieci spędzony w wirtualnym świecie – co watro wiedzieć!

 

Świat mediów społecznościowych stał się w XXI wieku przestrzenią funkcjonowania dorastających osób. Rozwijająca się branża gier i nieograniczone możliwości jakie daje nam Internet działają jak system naczyń połączonych, które wzajemnie na siebie wpływają, inicjując coraz bardziej złożone i postępujące zmiany w różnych sferach życia graczy i użytkowników globalnej sieci. Nie ulega wątpliwości, że problem ten dotyczy w sposób szczególny dzieci i młodzieży.

W wielu dziedzinach życia czy gospodarki Internet staje się koniecznością. Nie byłby możliwy obecnie proces zdalnego nauczania czy pracy na odległość. Nie moglibyśmy komunikować się w tak prosty i nieograniczony sposób z naszymi najbliższymi nawet z najdalszych zakątków świata.

Obecnie w czasach kwarantanny, kiedy nie możemy zaproponować dziecku wielu alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, minuty a częściej godziny spędzane przed komputerem czy smartfonem stają się codziennością i sposobem na nudę.

Żeby lepiej zrozumieć atrakcyjność gier komputerowych przedstawię 3 psychologiczne mechanizmy w nich wykorzystywane.

Cały artykuł po kliknięciu Zobacz więcej…

Aldona Franelak – Kubonik

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu

Opublikowano: wtorek, 14 Kwiecień, 2020 - 11:35

Decyzją MEN została przedłużona do dnia 26 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Opublikowano: czwartek, 9 Kwiecień, 2020 - 11:17

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia!

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego

w gronie najbliższych osób

przesyłają

 

Dyrekcja oraz Pracownicy

Szkoły Podstawowej

im. Jana Jarczaka

w Gaszynie

 

Opublikowano: czwartek, 26 Marzec, 2020 - 14:04

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

               Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w GASZYNIE

                                              z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć

 w  szkole oraz    obowiązków nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli do realizacji programów nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie od dnia 25.03.2020 r. do odwołania, w formie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem platform edukacyjnych Synergia Librus, e- podręcznik, strona internetowa szkoły, media społecznościowe, Google Drive.

Nauczyciele pracujący z wykorzystaniem innych platform edukacyjnych zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły na adres spgaszyn@op.pl.

Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystują dotychczasowe wybrane przez siebie formy i elektroniczne kanały: komunikatory internetowe, sms, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna.

§ 2.

Plan zajęć lekcyjnych pozostaje niezmieniony, natomiast czas lekcji może być ograniczony do 30 minut. Nauczyciel może blokować treści z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych, jeżeli pozwala na to zakres materiału podczas jednej lekcji /wpis w dwóch lub więcej jednostkach/. Prowadzenie lekcji obejmuje także przekazywanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania a także indywidualnej pracy z uczniem.

§ 3.

Kontrola realizacji zdalnego nauczania:

1) Wpisy w DE Librus tematu lekcji zgodnie z obowiązującym planem lekcji (lekcja może trwać od 30 do 45 minut)

2) Obecność uzupełniana w danym dniu, ale zmiany można nanosić w ciągu 1 tygodnia z uwagi na możliwe trudności techniczne udziału w lekcji zdalnej ze strony uczniów.

3) Pozostałe czynności nauczyciele zapisują w dodatkowych godzinach nauczyciela – zdalne nauczanie /w tym także czynności wykonywane z polecenia dyrektora szkoły i inne, które mają wpływ na funkcjonowanie i organizację szkoły/.

 

4) Zadania domowe są udostępniane przez zapis w materiałach zamieszczanych na stronie szkoły -zakładka Zdalne Lekcje lub zapisy w dzienniku elektronicznym. Informację zwrotną nauczyciele otrzymują poprzez email, DE Librus, Google Drive.

5) Ocenianie uczniów zostaje rozszerzone w kategoriach dodanych przez administratora szkoły- kategorie z rozszerzeniem „zdalne”, a także w dotychczasowych kategoriach zgodnie z PSO, jeżeli jest to możliwe w nauczaniu zdalnym /np. kategorie praca pisemna, zadanie/

6) Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne uzupełniają w DE moduł Dodatkowe godziny nauczycieli- Rewalidacja i w opisie dokonują zapisu prowadzonych czynności.

7) W realizacji ćwiczeń wychowania fizycznego nauczyciele podają zakres do wykonania samodzielnie przez ucznia, monitorują to i sprawdzają w formie przyjętej przez Zespół nauczycieli w-f .

8) Zajęcia praktyczne w formie zdalnej koncentrują się na wykonywaniu zadań możliwych w formie pokazowej /analiza filmów demonstracyjnych, wypełnianie arkuszy CKE oraz zadań/.

9) Wszystkie modyfikacje w programach nauczania powinny zostać naniesione w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1) Wychowawcy zostają zobowiązani do kontaktu z rodzicami w celu uzyskania informacji o możliwościach udziału ucznia w nauczaniu zdalnym. W przypadku przekazywania przez Rodziców informacji mających wpływ na ograniczony udział ucznia w nauczaniu zdalnym, informują o tym poszczególnych nauczycieli uczących w klasie .

2) Każdy kontakt z Rodzicami powinien być odnotowany w DE przez wychowawcę, nawet jeśli był on poza modułem wiadomości DE /np. tel., sms czy inna przyjęta przez wychowawcę forma komunikacji z Rodzicami/.

3) Wychowawcy monitorują udział uczniów w nauczaniu zdalnym.

§ 5.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana we wtorek i piątek przez:

 

1. Pedagoga szkolnego w godzinach: wtorek 12-14 oraz piątek w godzinach 11- 12.30.

Uczniowie i Rodzice mogą kontaktować się telefonicznie, elektronicznie za pomocą DE, a także poprzez komunikatory wskazane przez psychologa/pedagogów.

W sytuacjach wyższej konieczności kontakt telefoniczny także poza wyznaczonymi godzinami:

Pedagog: 605520454

§ 6.

Zobowiązuję nauczycieli informatyki do poinformowania wszystkich uczniów oraz Rodziców poprzez wysłanie wiadomości w DE o możliwości udzielania indywidualnych porad dla uczniów w zakresie obsługi platform edukacyjnych i nauczania zdalnego. Wszystkie czynności nauczycieli w tym zakresie powinny być odnotowane w module Czynności dodatkowe nauczyciela w DE.

§ 7.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do odbierania wiadomości z adresu spgaszyn@op.pl w celu przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach rady pedagogicznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie

 

Mgr Jolanta Ustyniak

Załącznik nr 1: Wniosek nauczyciela do wprowadzenia zmian w programie nauczania.

Strony