Jesteś tutaj

Strona główna

Zarządzenie Nr 5/2020

Zarządzenie Nr   5/2020

z dnia 22 maja 2020 w sprawie odwieszenia zajęć z dniem 25maja 2020

w Oddziale Przedszkolnym   i w klasach I-III w Szkole Podstawowej im Jana Jarczaka w Gaszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zgody organu prowadzącego

 

zarządzam, co następuje:

                                                                                 § 1.

Odwiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie w okresie od 25 maja 2020 r   

                                                                                   § 2.

  1. Odwieszenie, o którym mowa w § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Oddziału Przedszkolnego i klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie
  2. W okresie wskazanym w § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane przez Przedszkole i w klasach I-III również w   formie kształcenia na odległość.

                                                                                   § 3.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Oddziału Przedszkolnego.
  2. Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu pracownikom Oddziału Przedszkolnego i klas I-III oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego i klas I-III przy użyciu środków komunikacji na odległość (poczty e-mail).

                                                                                   § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania- 22 maja 2020r

 

Dyrektor Szkoły