Jesteś tutaj

Strona główna

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w GASZYNIE

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

               Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w GASZYNIE

                                              z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć

 w  szkole oraz    obowiązków nauczycieli

 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli do realizacji programów nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie od dnia 25.03.2020 r. do odwołania, w formie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem platform edukacyjnych Synergia Librus, e- podręcznik, strona internetowa szkoły, media społecznościowe, Google Drive.

Nauczyciele pracujący z wykorzystaniem innych platform edukacyjnych zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły na adres spgaszyn@op.pl.

Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystują dotychczasowe wybrane przez siebie formy i elektroniczne kanały: komunikatory internetowe, sms, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna.

§ 2.

Plan zajęć lekcyjnych pozostaje niezmieniony, natomiast czas lekcji może być ograniczony do 30 minut. Nauczyciel może blokować treści z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych, jeżeli pozwala na to zakres materiału podczas jednej lekcji /wpis w dwóch lub więcej jednostkach/. Prowadzenie lekcji obejmuje także przekazywanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania a także indywidualnej pracy z uczniem.

§ 3.

Kontrola realizacji zdalnego nauczania:

1) Wpisy w DE Librus tematu lekcji zgodnie z obowiązującym planem lekcji (lekcja może trwać od 30 do 45 minut)

2) Obecność uzupełniana w danym dniu, ale zmiany można nanosić w ciągu 1 tygodnia z uwagi na możliwe trudności techniczne udziału w lekcji zdalnej ze strony uczniów.

3) Pozostałe czynności nauczyciele zapisują w dodatkowych godzinach nauczyciela – zdalne nauczanie /w tym także czynności wykonywane z polecenia dyrektora szkoły i inne, które mają wpływ na funkcjonowanie i organizację szkoły/.

 

4) Zadania domowe są udostępniane przez zapis w materiałach zamieszczanych na stronie szkoły -zakładka Zdalne Lekcje lub zapisy w dzienniku elektronicznym. Informację zwrotną nauczyciele otrzymują poprzez email, DE Librus, Google Drive.

5) Ocenianie uczniów zostaje rozszerzone w kategoriach dodanych przez administratora szkoły- kategorie z rozszerzeniem „zdalne”, a także w dotychczasowych kategoriach zgodnie z PSO, jeżeli jest to możliwe w nauczaniu zdalnym /np. kategorie praca pisemna, zadanie/

6) Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne uzupełniają w DE moduł Dodatkowe godziny nauczycieli- Rewalidacja i w opisie dokonują zapisu prowadzonych czynności.

7) W realizacji ćwiczeń wychowania fizycznego nauczyciele podają zakres do wykonania samodzielnie przez ucznia, monitorują to i sprawdzają w formie przyjętej przez Zespół nauczycieli w-f .

8) Zajęcia praktyczne w formie zdalnej koncentrują się na wykonywaniu zadań możliwych w formie pokazowej /analiza filmów demonstracyjnych, wypełnianie arkuszy CKE oraz zadań/.

9) Wszystkie modyfikacje w programach nauczania powinny zostać naniesione w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1) Wychowawcy zostają zobowiązani do kontaktu z rodzicami w celu uzyskania informacji o możliwościach udziału ucznia w nauczaniu zdalnym. W przypadku przekazywania przez Rodziców informacji mających wpływ na ograniczony udział ucznia w nauczaniu zdalnym, informują o tym poszczególnych nauczycieli uczących w klasie .

2) Każdy kontakt z Rodzicami powinien być odnotowany w DE przez wychowawcę, nawet jeśli był on poza modułem wiadomości DE /np. tel., sms czy inna przyjęta przez wychowawcę forma komunikacji z Rodzicami/.

3) Wychowawcy monitorują udział uczniów w nauczaniu zdalnym.

§ 5.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana we wtorek i piątek przez:

 

1. Pedagoga szkolnego w godzinach: wtorek 12-14 oraz piątek w godzinach 11- 12.30.

Uczniowie i Rodzice mogą kontaktować się telefonicznie, elektronicznie za pomocą DE, a także poprzez komunikatory wskazane przez psychologa/pedagogów.

W sytuacjach wyższej konieczności kontakt telefoniczny także poza wyznaczonymi godzinami:

 

Pedagog: 605520454

§ 6.

Zobowiązuję nauczycieli informatyki do poinformowania wszystkich uczniów oraz Rodziców poprzez wysłanie wiadomości w DE o możliwości udzielania indywidualnych porad dla uczniów w zakresie obsługi platform edukacyjnych i nauczania zdalnego. Wszystkie czynności nauczycieli w tym zakresie powinny być odnotowane w module Czynności dodatkowe nauczyciela w DE.

 

§ 7.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do odbierania wiadomości z adresu spgaszyn@op.pl w celu przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach rady pedagogicznej.

                                                                                   

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie

 

Mgr Jolanta Ustyniak

Załącznik nr 1: Wniosek nauczyciela do wprowadzenia zmian w programie nauczania.