Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: środa, 3 Czerwiec, 2020 - 14:51

Sześcioro uczniów naszej szkoły korzysta już ze sprzętu zakupionego przez Gminę Wieluń w ramach projektu „Zdalna Szkoła”.

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 100 tys. zł, do 11 szkół podstawowych w Gminie Wieluń trafił sprzęt zaspokajający potrzeby 125 uczniów. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupione tablety pomagają naszym uczniom, którzy nie mieli dotychczas technicznych możliwości, kontynuowanie realizacji podstawy programowej w warunkach domowych.

Tablety zostały udostępnione do końca roku szkolnego na zasadzie wypożyczenia, a po powrocie do normalnego systemu nauczania zakupiony sprzęt będzie mógł być wykorzystywany w naszej szkole podczas lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych.

Opublikowano: poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020 - 16:55

Decyzją MEN nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostaje przedłużona do 26 czerwcahttps://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

Opublikowano: poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020 - 11:48

 

Drodzy Uczniowie!
Z okazji Dnia Dziecka
życzymy Wam
radości w każdej sekundzie,
uśmiechu w każdej minucie,
pogody w każdej godzinie,
szczęścia przez całe życie!

 
Dyrekcja i Nauczyciele
 Szkoły Podstawowej
im. Jana Jarczaka
w Gaszynie
 
 

Opublikowano: poniedziałek, 25 Maj, 2020 - 09:28

Zarządzenie Nr   5/2020

z dnia 22 maja 2020 w sprawie odwieszenia zajęć z dniem 25maja 2020

w Oddziale Przedszkolnym   i w klasach I-III w Szkole Podstawowej im Jana Jarczaka w Gaszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie:

§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zgody organu prowadzącego

zarządzam, co następuje:

                                                                                 § 1.

Odwiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym w klasach I-III w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie w okresie od 25 maja 2020 r   

                                                                                   § 2.

  1. Odwieszenie, o którym mowa w § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Oddziału Przedszkolnego i klas I-III Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie
  2. W okresie wskazanym w § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane przez Przedszkole i w klasach I-III również w   formie kształcenia na odległość.

                                                                                   § 3.

  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Oddziału Przedszkolnego.
  2. Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu pracownikom Oddziału Przedszkolnego i klas I-III oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego i klas I-III przy użyciu środków komunikacji na odległość (poczty e-mail).

                                                                                   § 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania- 22 maja 2020r

Dyrektor Szkoły

Opublikowano: wtorek, 19 Maj, 2020 - 23:40

Wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:

  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie
    go o świadectwo ukończenia szkoły. 
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 15 do 22 czerwca br. będzie można składać wnioski do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, a także szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych. Więcej na stonie MEN, link poniżej

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Opublikowano: wtorek, 19 Maj, 2020 - 14:47

Deklaracja dla rodziców dotycząca udziału dzieci w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w oddziale przedszkolnym. Należy wysłać mailem spgaszyn@op.pl lub dostarczyć do szkoły do 20 maja do 12.00

https://drive.google.com/file/d/19g1i-0D4_hR9s93X-8cVtvDsaCrijgzm/view

https://drive.google.com/file/d/1UOWMr3VJelL1bNLyfpAemMsmswPDoBMT/view

Opublikowano: wtorek, 19 Maj, 2020 - 13:28

Deklaracja dla rodziców uczniów klas I-III dotycząca udziału w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w szkole. Należy wysłać mailem spgaszyn@op.pl  lub dostarczyć do szkoły do 20 maja do 12.00  

doc

pdf

Opublikowano: poniedziałek, 18 Maj, 2020 - 12:30

W związku z poprawą sytuacji epidemicznej w kraju stopniowo uruchamiana jest praca przedszkoli, szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych, schronisk młodzieżowych i innych placówek organizujących zajęcia pozaszkolne, czy możliwość przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna

Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół – konsultacje z nauczycielami w szkole

Rekomendacje GIS – zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Wytyczne – przeprowadzanie egzaminów

Wytyczne GIS – zajęcia praktyczne w szkole policealnej

Rekomendacje GIS – procedury działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla dzieci i młodzieży

     

Opublikowano: piątek, 15 Maj, 2020 - 14:24

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

https://www.gov.pl/web/edukacja/przygotowania-do-egzaminow-zewnetrznych-wytyczne-men-cke-i-gis

Opublikowano: czwartek, 14 Maj, 2020 - 17:51

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymujemy obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

W kolejnych tygodniach będziemy sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

 https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji

https://www.gov.pl/web/edukacja/dodatkowe-wytyczne-dla-dyrektorow-i-nauczycieli-opieka-uczniow-klas-1-3-i-organizacja-konsultacji-na-terenie-szkoly

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Strony