Misja Szkoły

W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał,
aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada,
umiał bardziej i pełniej być człowiekiem,
to znaczy, ażeby również
umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich.
 
Jan Paweł II
 
 

Opublikowano: niedziela, 10 Maj, 2020 - 10:05

Zarządzenie Nr   4/2020
z dnia 5 maja 2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć
w Oddziale  Przedszkolnym w  Szkole Podstawowej im Jana Jarczaka w Gaszynie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 
Na podstawie:
§ 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), zgody organu prowadzącego
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                                                 § 1.
Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie w okresie od 6 maja 2020 r do 24 maja 2020 r w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i ze względu na panujące zagrożenie epidemiczne.
 
                                                                                   § 2.
  1. Zawieszenie, o którym mowa w § 1, dotyczy zajęć prowadzonych na terenie Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie
  2. W okresie wskazanym w § 1 zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze będą realizowane przez Przedszkole w formie kształcenia na odległość.
 
                                                                                   § 3.
  1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Oddziału Przedszkolnego.
  2. Informacja o treści zarządzenia podlega rozpowszechnieniu pracownikom Oddziału Przedszkolnego oraz rodzicom dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy użyciu środków komunikacji na odległość (poczty e-mail).
 
                                                                                   § 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania- 5 maja 2020r.
 
Dyrektor Szkoły
 

Opublikowano: sobota, 25 Kwiecień, 2020 - 18:14

Opublikowano: piątek, 24 Kwiecień, 2020 - 13:30

Decyzją MEN została przedłużona do dnia 24 maja 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość. Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia. https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-do-24-maja

Opublikowano: piątek, 24 Kwiecień, 2020 - 10:11

Drodzy Rodzice i Uczniowie! Jeżeli czujecie się osamotnieni, chcecie porozmawiać lub zasięgnąć porady, JESTEM DO WASZEJ DYSPOZYCJI. Dyżury pedagoga są opisane na stronie szkoły w zakładce PEDAGOG. Zachęcam do kontaktu. Angelika Perdek-Chabinowska

Opublikowano: środa, 15 Kwiecień, 2020 - 18:33

Czas naszych dzieci spędzony w wirtualnym świecie – co watro wiedzieć!

 

Świat mediów społecznościowych stał się w XXI wieku przestrzenią funkcjonowania dorastających osób. Rozwijająca się branża gier i nieograniczone możliwości jakie daje nam Internet działają jak system naczyń połączonych, które wzajemnie na siebie wpływają, inicjując coraz bardziej złożone i postępujące zmiany w różnych sferach życia graczy i użytkowników globalnej sieci. Nie ulega wątpliwości, że problem ten dotyczy w sposób szczególny dzieci i młodzieży.

W wielu dziedzinach życia czy gospodarki Internet staje się koniecznością. Nie byłby możliwy obecnie proces zdalnego nauczania czy pracy na odległość. Nie moglibyśmy komunikować się w tak prosty i nieograniczony sposób z naszymi najbliższymi nawet z najdalszych zakątków świata.

Obecnie w czasach kwarantanny, kiedy nie możemy zaproponować dziecku wielu alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego, minuty a częściej godziny spędzane przed komputerem czy smartfonem stają się codziennością i sposobem na nudę.

Żeby lepiej zrozumieć atrakcyjność gier komputerowych przedstawię 3 psychologiczne mechanizmy w nich wykorzystywane.

Cały artykuł po kliknięciu Zobacz więcej…

Aldona Franelak – Kubonik

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wieluniu

Opublikowano: wtorek, 14 Kwiecień, 2020 - 11:35

Decyzją MEN została przedłużona do dnia 26 kwietnia 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość.

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

Opublikowano: czwartek, 9 Kwiecień, 2020 - 11:17

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją

budzącej się do życia wiosny

i wiarą w sens życia!

Pogody w sercu i radości płynącej z faktu

Zmartwychwstania Pańskiego

oraz smacznego Święconego

w gronie najbliższych osób

przesyłają

 

Dyrekcja oraz Pracownicy

Szkoły Podstawowej

im. Jana Jarczaka

w Gaszynie

 

Opublikowano: czwartek, 26 Marzec, 2020 - 14:04

ZARZĄDZENIE Nr 2/2020

               Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w GASZYNIE

                                              z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć

 w  szkole oraz    obowiązków nauczycieli

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)

Zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zobowiązuję nauczycieli do realizacji programów nauczania w Szkole Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie od dnia 25.03.2020 r. do odwołania, w formie zdalnego nauczania, z wykorzystaniem platform edukacyjnych Synergia Librus, e- podręcznik, strona internetowa szkoły, media społecznościowe, Google Drive.

Nauczyciele pracujący z wykorzystaniem innych platform edukacyjnych zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły na adres spgaszyn@op.pl.

Do komunikacji z uczniami nauczyciele wykorzystują dotychczasowe wybrane przez siebie formy i elektroniczne kanały: komunikatory internetowe, sms, rozmowy telefoniczne, poczta elektroniczna.

§ 2.

Plan zajęć lekcyjnych pozostaje niezmieniony, natomiast czas lekcji może być ograniczony do 30 minut. Nauczyciel może blokować treści z dwóch lub więcej jednostek lekcyjnych, jeżeli pozwala na to zakres materiału podczas jednej lekcji /wpis w dwóch lub więcej jednostkach/. Prowadzenie lekcji obejmuje także przekazywanie uczniom zadań do samodzielnego wykonania a także indywidualnej pracy z uczniem.

§ 3.

Kontrola realizacji zdalnego nauczania:

1) Wpisy w DE Librus tematu lekcji zgodnie z obowiązującym planem lekcji (lekcja może trwać od 30 do 45 minut)

2) Obecność uzupełniana w danym dniu, ale zmiany można nanosić w ciągu 1 tygodnia z uwagi na możliwe trudności techniczne udziału w lekcji zdalnej ze strony uczniów.

3) Pozostałe czynności nauczyciele zapisują w dodatkowych godzinach nauczyciela – zdalne nauczanie /w tym także czynności wykonywane z polecenia dyrektora szkoły i inne, które mają wpływ na funkcjonowanie i organizację szkoły/.

 

4) Zadania domowe są udostępniane przez zapis w materiałach zamieszczanych na stronie szkoły -zakładka Zdalne Lekcje lub zapisy w dzienniku elektronicznym. Informację zwrotną nauczyciele otrzymują poprzez email, DE Librus, Google Drive.

5) Ocenianie uczniów zostaje rozszerzone w kategoriach dodanych przez administratora szkoły- kategorie z rozszerzeniem „zdalne”, a także w dotychczasowych kategoriach zgodnie z PSO, jeżeli jest to możliwe w nauczaniu zdalnym /np. kategorie praca pisemna, zadanie/

6) Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne uzupełniają w DE moduł Dodatkowe godziny nauczycieli- Rewalidacja i w opisie dokonują zapisu prowadzonych czynności.

7) W realizacji ćwiczeń wychowania fizycznego nauczyciele podają zakres do wykonania samodzielnie przez ucznia, monitorują to i sprawdzają w formie przyjętej przez Zespół nauczycieli w-f .

8) Zajęcia praktyczne w formie zdalnej koncentrują się na wykonywaniu zadań możliwych w formie pokazowej /analiza filmów demonstracyjnych, wypełnianie arkuszy CKE oraz zadań/.

9) Wszystkie modyfikacje w programach nauczania powinny zostać naniesione w tabeli, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

1) Wychowawcy zostają zobowiązani do kontaktu z rodzicami w celu uzyskania informacji o możliwościach udziału ucznia w nauczaniu zdalnym. W przypadku przekazywania przez Rodziców informacji mających wpływ na ograniczony udział ucznia w nauczaniu zdalnym, informują o tym poszczególnych nauczycieli uczących w klasie .

2) Każdy kontakt z Rodzicami powinien być odnotowany w DE przez wychowawcę, nawet jeśli był on poza modułem wiadomości DE /np. tel., sms czy inna przyjęta przez wychowawcę forma komunikacji z Rodzicami/.

3) Wychowawcy monitorują udział uczniów w nauczaniu zdalnym.

§ 5.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w szkole jest udzielana we wtorek i piątek przez:

 

1. Pedagoga szkolnego w godzinach: wtorek 12-14 oraz piątek w godzinach 11- 12.30.

Uczniowie i Rodzice mogą kontaktować się telefonicznie, elektronicznie za pomocą DE, a także poprzez komunikatory wskazane przez psychologa/pedagogów.

W sytuacjach wyższej konieczności kontakt telefoniczny także poza wyznaczonymi godzinami:

Pedagog: 605520454

§ 6.

Zobowiązuję nauczycieli informatyki do poinformowania wszystkich uczniów oraz Rodziców poprzez wysłanie wiadomości w DE o możliwości udzielania indywidualnych porad dla uczniów w zakresie obsługi platform edukacyjnych i nauczania zdalnego. Wszystkie czynności nauczycieli w tym zakresie powinny być odnotowane w module Czynności dodatkowe nauczyciela w DE.

§ 7.

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do odbierania wiadomości z adresu spgaszyn@op.pl w celu przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach rady pedagogicznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Jarczaka w Gaszynie

 

Mgr Jolanta Ustyniak

Załącznik nr 1: Wniosek nauczyciela do wprowadzenia zmian w programie nauczania.

Opublikowano: czwartek, 19 Marzec, 2020 - 00:23

Minister Edukacji, jak i Minister Zdrowia bezwzględnie zalecają pozostanie uczniów w domach. Celem zamknięcia szkół nie jest zapewnienie uczniom ferii i możliwości spotykania się. Wręcz przeciwnie, szkoły zostały zamknięte, aby właśnie obniżyć możliwość kontaktowania się uczniów. Stąd zalecenie, aby RODZICE ograniczyli aktywność uczniów poza domem do niezbędnego minimum. Ponadto dzieci nie powinny kontaktować się z osobami starszymi, gdyż jak informuje Minister Zdrowia, osoby starsze znacznie ciężej przechodzą zakażenie koronawirusem.

Pamiętajcie o powodach, dla których zamknięto wszystkie polskie placówki edukacyjne. To nie są ferie.
Obowiązuje czas kwarantanny. Bardzo ważne jest ograniczenie do minimum bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi. Ostrożność jest konieczna. W końcu chodzi o Wasze zdrowie!

Odrabiajcie lekcje nadesłane przez nauczycieli. Utrwalajcie materiał z przedmiotów egzaminacyjnych!
Wyśpijcie się porządnie, obejrzyjcie zaległe filmy, na które nie mieliście wcześniej czasu, przeczytajcie zakurzone książki,  które marzą o tym, by ktoś po nie sięgnął, malujcie, śpiewajcie. Spędzajcie miło czas, ale zostańcie w domu.

To od Was i Waszej powagi zależy zdrowie i życie wielu ludzi: zdrowie i życie Wasze, Waszych rodziców, rodzeństwa i dziadków.

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, uszanujcie decyzję i nie lekceważcie tej sytuacji. Im więcej ostrożności i szacunku do podjętych działań, tym bardziej jesteśmy bezpieczni.

Opublikowano: wtorek, 17 Marzec, 2020 - 00:38

https://sites.google.com/site/spgaszynzdalnelekcje/home Zasoby będą systematycznie uzupełniane. Uczniowie mają każdego dnia korzystać z materiałów zamieszczonych przez nauczycieli zgodnie ze swoim planem lekcji. 

Strony